วารสารฯ ‘สวนสุนันทา’ ชนะเลิศข่าวสิทธิเด็กรางวัลยูนิเซฟ 2559

วารสารฯ ‘สวนสุนันทา’ ชนะเลิศข่าวสิทธิเด็กรางวัลยูนิเซฟ 2559

นักศึกษาแขนงวิชาวารสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559 พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท โดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน ทูตองค์การยูนิเซฟเป็นผู้มอบ

การประกวดดังกล่าวนี้จัดโดยสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุนเพื่อเด็กและเยาวชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s Fund: UNICEF) ซึ่งในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดในประเภทอุดมศึกษาทั้งสิ้น 17 ชิ้น จาก 7 สถาบันทั่วประเทศ
ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ ข่าว ‘ท้องไม่พร้อม หาคน ‘สวมสิทธิ์’ ลูกในครรภ์ผ่านเว็บ ละเมิดสิทธิเด็ก ผิดทั้งแม่และผู้อุปการะ’ ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์สุนันทานิวส์ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2559
03. 2019