วจก. จัดประชุมการจัดทำ มคอ. ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

วจก. จัดประชุมการจัดทำ มคอ. ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2


           วันนี้ (7 มิถุนายน 2559) คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำการรายงานการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ได้และทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรสายวิชาการ ประกอบด้วย กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ
03. 2019