เกี่ยวกับสาขาวิชาวารสารสนเทศ

สาขาวิชาวารสารสนเทศก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2527 ในนามสาขาวิชา 'วารสารศาสตร์และประชาสัมพันธ์' ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาขาสื่อสารและประชาสัมพันธ์ จนกระทั่ง พ.ศ.2531 จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสาขาวิชา 'วารสารศาสตร์'

ต่อมาในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชา 'วารสารสนเทศ' เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยพัฒนารายวิชาให้ตอบสนองตลาดแรงงานสื่อมวลชนยุคดิจิทัลที่การสื่อข่าวสารไม่ได้จำกัดอยู่กับสื่อสิ่งพิมพ์แต่เพียงอย่างเดียว และปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนที่เน้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของนัก ศึกษาอีกด้วย

เป้าหมาย วิสัยทัศน์

มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมด้านทักษะ (good practice) มีอาชีวะปฏิญาณ (professional ethics) และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility)
03. 2019