รายละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต รัตนบรรณสกุล

อาจารย์สาขาวิชาวารสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา :

Master's Degree Master of Communication Arts (Mass Communication) , Siam University

Bachelor's Degree Bachelor of  Communication Arts (Newspapers and Publications) , Siam University

Email : parichart.ra@ssru.ac.th This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website :www.teacher.ssru.ac.th/parichart_ra/
01. 2019